Žáruvzdorná barva ANTRACIT 400ml

bez DPH: 186 Kč

s DPH: 225 Kč

  • Výrobce: Rustbreaker
  • Katalogové číslo: 88155
  • Hmotnost: 0,39 kg

Žáruvzdorná barva ANTRACIT  400ml

Žáruvzdorná barva je rychleschnoucí, vysoce trvanlivý emailový nátěr, který je odolný proti vysokým teplotám, netvoří puchýře a neodlupuje se. Nátěr je odolný proti působení teplot do 800°C.    

Žáruvzdorná barva ANTRACIT 400ml

Žáruvzdorná barva je rychleschnoucí, vysoce trvanlivý emailový nátěr, který je odolný proti vysokým teplotám, netvoří puchýře a neodlupuje se. Nátěr je odolný proti působení teplot do 800°C.    

Žáruvzdorná barva se používá na místech s vyšší tplotou, jako jsou výfuky, kamna, krby, odtahy kamen, apod. .


Obsah: 400ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.