Vif super diesel aditiv letní 5lt, letní aditivum do nafty

bez DPH: 1 239 Kč

s DPH: 1 499 Kč

  • Výrobce: Vif
  • Katalogové číslo: 5925
  • Hmotnost: 5,1 kg

Vif super diesel aditiv letní - aditiv do nafty
Letní multifunkční aditivum - přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v letním období.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Vif super diesel aditivum letní - aditivum do nafty
- Letní multifunkční aditivum - přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

- Dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

- Prodlužuje životnost palivového systému.

- Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v letním období.

- Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru.

- Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.


Doporučené dávkování a návod použití:

- Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
H-věty:
H302, Zdraví škodlivý při požití.
H312, Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332, Zdraví škodlivý při vdechování.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.

EUH 044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.