Vif super diesel aditiv letní 0,5lt, letní aditivum do nafty

bez DPH: 190 Kč

s DPH: 229 Kč

  • Výrobce: Vif
  • Katalogové číslo: 5921
  • Hmotnost: 0,555 kg

Vif super diesel aditiv letní - aditivum do nafty
-  Multifunkční přísada - aditivum do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
- Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Vif super diesel aditivum letní 500ml - aditivum do nafty
-  Multifunkční přísada - aditivum do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
- Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.
- Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.
- Zvyšuje cetanové číslo, čímž zlepšuje spalování, snižuje se hlučnost motoru, usnadňuje se a zkracuje se studený start.
- Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.
- Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.
 
Doporučené dávkování a návod použití:
-  Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
H-věty:
H302, Zdraví škodlivý při požití.
H312, Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332, Zdraví škodlivý při vdechování.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.

EUH 044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.