Vif super benzin aditiv 5lt, aditivum do benzínu

bez DPH: 1 281 Kč

s DPH: 1 550 Kč

  • Katalogové číslo: 5928
  • Hmotnost: 5,1 kg

Vif super benzin aditiv 5lt
-  Multifunkční aditiv do benzinu nové generace
- Eliminuje negativní vlivy biosložek
- Zejména účinný pro motory s přímým vstřikováním

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Vif super benzin aditiv 5lt
-  Multifunkční aditiva do benzinu nové generace
- Eliminuje negativní vlivy biosložek
- Zejména účinný pro motory s přímým vstřikováním
- Dlouhodobým používáním snižuje spotřebu o 5-7%
- Udržuje motor a palivový systém v dokonalé čistotě
- Snižuje tření motoru a tím zvyšuje jeho výkon
- Chrání celý palivový systém před korozí
- Zachovává plnou funkčnost a životnost katalyzátoru
- Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů a jinými obvyklými aditivy
- Je účinný ve všech typech motorových benzínů bez ohledu na jejich složení
- Dlouhodobě udržuje nastavení motoru na volnoběh
- Zajišťuje neměnnou kvalitu paliva i při jeho dlouhodobém skladování


 
Doporučené dávkování a návod použití:
-  Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Bezpečnostní informace:  NEBEZPEČÍ
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži. 
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.