Vetroplast Kit - Laminovací souprava

bez DPH: 288 Kč

s DPH: 348 Kč

  • Výrobce: Lasav
  • Katalogové číslo: 7017

Vetroplast Kit - Laminovací souprava
Tato laminátová souprava je určena k opravám lodí nádrží, automobilových karosérií, karavanů apod. zařízení.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Vetroplast Kit - Laminovací souprava
Tato laminátová souprava je určena k opravám lodí nádrží, automobilových karosérií, karavanů apod. zařízení.

Dávkování: K obsahu pryskyřice je složka katalyzátoru. Dbejte na správný poměr: obsah katalyzátoru je určen na celý objem plechovky pryskyřice. Dávkování je po kapkách. A je nutno ho zpracovat co nejdříve. Čím přidáte více kapek o to více se urychluje trdnutí hmoty.

Zpracování: Na očištěný povrch naneseme štětcem hmotu, přiložíme "plátno" opět nanesme část hmoty a povrch štětcem, špachtlí "zarovnáme". Necháme zatvrdnout. Nepracujeme v mrazu a při nízkých teplotách.

Obsah balení: pryskyřice 750ml, plátno cca 80x60cm, 20ml tvrdidlo.

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsob expozice: inhalace.
Obsahuje (2-ethylhexanoát) kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.