Versachem MEGA COOPER silicone 85g

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: Versachem
  • Katalogové číslo: 2559
  • Hmotnost: 0,125 kg

Versachem MEGA COOPER silicone 85g pro vysoké teploty s obsahem mědi -73°C až +371°C
Vysoce odolný víceúčelový tmel na bázi silikonu. Těsnící směs s obsahem mědi s nejvyššími prametry. Velmi málo prchavý, snížená hladina zápachu.

Versachem MEGA COOPER silicone 85g pro vysoké teploty s obsahem mědi -73°C až +371°C
Vysoce odolný víceúčelový tmel na bázi silikonu. Těsnící směs s obsahem mědi s nejvyššími prametry. Velmi málo prchavý, snížená hladina zápachu. Odolává vlhkosti, vysokým tlakům a teplotám a působení většiny provoznívh kapalin. Teplotní rozsah -73°C až + 371°C.

Obsah: tuba 85g

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.