Velfobin - odstraňovač vody z paliva (benzin)

bez DPH: 57 Kč

s DPH: 68 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5781

Velfobin - odstraňovač vody z paliva
Přípravek slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, vznikajících z vody, obsažené v pohonných hmotách v palivovém systému motorových vozidel.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Velfobin - odstraňovač vody z paliva
Přípravek slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, vznikajících z vody, obsažené v pohonných hmotách v palivovém systému motorových vozidel.Velfobin je bezbarvá až nažloutlá kapalina charakteristické vůně. Obsahuje ethanol, aceton a inhibitory koroze.
Použití:
Velfobin se vlije přímo do palivové nádrže v přechodovém období
podzim - zima, jednorázově 130 ml Velfobinu na každých 10 litrů
paliva. Po vyjetí nádrže preventivně přidávejte již jen 65 ml na 10 litrů paliva. Neobsahuje látky působící jako katalytické jedy a proto nepoškozuje katalyzátor výfukových plynů.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.