Univerzální superčistič Supermafrasol 6kg

bez DPH: 1 141 Kč

s DPH: 1 380 Kč

  • Výrobce: MA*FRA
  • Katalogové číslo: 1487
  • Hmotnost: 6,33 kg

Supermafrasol 6kg
Je technické odmašťovadlo vysoké účinnosti na silně zažrané nečistoty, které odstraňuje doslova až z pórů.
Jedná se o silný koncentrát určený k dalšímu ředění (až 1 l výrobku : 50 l vody] univerzální výrobek nacházející uplatnění v celé řadě sektorů jako autoservisy, průmyslové výroby, kovovýroby, autodopravy, opravy těžkých mechanizací apod..)

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Supermafrasol 6kg
Je čistič a zároveň technické odmašťovadlo vysoké účinnosti na silně zažrané nečistoty, které odstraňuje doslova až z pórů.
Jedná se o silný koncentrát určený k dalšímu ředění vodou (1:5 až 1 :50 ] s ohledem na druh odstraňované nečistoty, na druh čištěného povrchu a na dobu působení přípravku. Jde o univerzální výrobek nacházející uplatnění v celé řadě sektorů jako autoservisy, průmyslové výroby, kovovýroby, autodopravy, opravy těžkých mechanizací apod..)
SUPERMAFRASOL zajišťuje maximální účinek s neobvyklou, jednoduchostí a rychlostí. Při jediném použití dokáže odstranit houževnaté nečistoty i na porézních materiálech.
Obsahuje aktivní tenzidy schopné rozložit velký druh nečistot jako tuky, mastnotu, ropné látky, smogové a uhlíkaté usazeniny apod.. Supermafrasol lze s úspěchem použít i při čištění autoplachet nákladních automobilů, motorů, stavebních strojů, kontejnerů, cisteren, průmyslových stojů, dopravní techniky a mnoho podobných využití. Supermafrasol lze také využít i při delikátním čištění - jako je např. využití jeho čistících vlastností ve zlatnictví při přípravě odlitků zlata a stříbra.
Díky svým vlastnostem těžko nachází konkurenci.
Poznámka: nenchávejte čistící roztok na povrchu zaschnout! (důkladně opláchněte!!)
Nepoužívejte na hliník a slitiny!!
Přípravky používané ve specializovaných provozovnách.

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí., P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., P405 Skladujte uzamčené.