Univerzální čistič Reinex s vůní jablek 1000ml

bez DPH: 38 Kč

s DPH: 45 Kč

  • Výrobce: Reinex
  • Katalogové číslo: 4099_a
  • Hmotnost: 1,05 kg

Univerzální čistič Reinex s vůní jablek 1000ml

Univerzální čistící prostředek na veškeré omyvatelné plochy v domácnosti se svěží vůní citronů. Čistí bez námahy a rychle.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Univerzální čistič Reinex s vůní jablek 1000ml

Univerzální čistící prostředek na veškeré omyvatelné plochy v domácnosti se svěží vůní citronů. Čistí bez námahy a rychle.

Obsah: 1000ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.