Turtle Wax - GL Čištění a ochrana kůže 500ml

bez DPH: 162 Kč

s DPH: 195 Kč

  • Výrobce: Turtle wax
  • Katalogové číslo: 7789
  • Hmotnost: 0,54 kg

Turtle Wax - Čištění a ochrana kůže 500ml
Turtle Wax - Účinný čistič kůže, který odstraní špínu a skvrny ze všech typů a barev koženého čalounění a polstrování.

Turtle Wax - Čištění a ochrana kůže 500ml
Odstraní špínu a skvrny ze všech typů a barev koženého čalounění a polstrování.
Glycerin dodá kůži potřebnou vlhkost a navrací původní jemnost a vzhled. SUN STOP - Anti-UV ochrana snadno aplikovatelný přípravek
vhodný také pro širokou řadu kožených věcí v domácnosti.

Balení: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

 Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. P280 - Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.