Tmel s obsahem hliníkových vláken 750ml

bez DPH: 207 Kč

s DPH: 250 Kč

  • Výrobce: Lasav
  • Katalogové číslo: 7090
  • Hmotnost: 1,56 kg

Tmel "hliník"
Dvousložkový polyesterový tmel s obsahem hliníkové drtě.
Používá se převážně jako tmel na auto, karosérie, motocykly ,lodě apod...

Tmel "hliník"


Dvousložkový polyesterový tmel s obsahem hliníkové drtě. Vhodný pro tmelení středně velkých nerovností na kov, dřevo, plast, beton, litinu…
Je to výborný tmel na auto, karosérie, motocykly ,lodě apod... Tmel je brousitelný za cca 15 minut. Dokonalé tvrdosti je docíleno za 1 hodinu. Nanáší se stěrkou.

Obsah: 750ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H226 Hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození dýchacích cest (inhalačně) při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj / písek / oxid uhličitý.  P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.