Teflon spray

bez DPH: 178 Kč

s DPH: 215 Kč

  • Výrobce: Carcos
  • Katalogové číslo: 2245

Teflon spray

Speciální "suché"mazivo odolné vysokým teplotám.

 

Teflon spray

•Teflon spray je velmi pevný a vodu odpuzující suchý lubrikant, který zabraňuje adhezi a je odolný k velmi vysokým teplotám (až do +350°C). Má výjimečnou ochrannou sílu a může být použit na různé materiály (kov, plast, pryž, dřevo). Je obzvláště vhodný k ošetření částí, u kterých nesmí docházet k adhezi.

• Dále je vhodný k použití jako suchý lubrikant na zařízení, jemné mechanismy a části, které jsou ve styku s látkami obsahujícími kyseliny, s činiteli atmosferické koroze a s alkalickými rozpouštědly.

• Patří mezi přípravky nové generace se speciálním použitím.

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.