Syntol HD 205 4lt DOT3

bez DPH: 439 Kč

s DPH: 530 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5735

Syntol HD 205 4lt DOT3 je čirá, nažloutlá viskózní kapalina, prostá mechanických nečistot a usazenin. Odpovídá ISO 4925, SAE J 1703, DOT 3, RS 1305-68 skupina B 47

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Syntol HD 205 4lt DOT3 je čirá, nažloutlá viskózní kapalina, prostá mechanických nečistot a usazenin. Odpovídá ISO 4925, SAE J 1703, DOT 3, RS 1305-68 skupina B 47. Směs glykoléterů s polyglykoly požadované viskozity, obarvená organickým barvivem.
Použití:
Syntol HD 205 se používá k plnění kapalinových brzd osobních i nákladních automobilů, autobusů, apod., zařízení, pracujících při teplotách -50 °C až +60 °C a při provozní teplotě v rozmezí -50 °C až +205 °C. Brzdová kapalina je mísitelná s brzdovými kapalinami, odpovídajícími normám ISO 4925, SAE J 1703, DOT 3, RS 1305-68 skupina B 47. Mísení s jinými kapalinami je nevhodné. Protože Syntol HD 205 je hygroskopický, tj. schopen absorbovat vlhkost, dochází časem ke snížení bodu varu a oslabení inhibiční ochrany. Proto doporučujeme výměnu brzdové kapaliny po dvou letech provozu.
Při výměně je nutné dodržovat pokyny výrobce motorového vozidla, který též určuje přesně dobu použitelnosti brzdové kapaliny v brzdovém systému.

Obsah: 4lt

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky - 2,2'-oxydiethan-1-ol
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 Nevdechujte mlhu/páry. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů