Syntol červený 500ml

bez DPH: 112 Kč

s DPH: 135 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5700
  • Hmotnost: 0,5 kg

Syntol červený
Brzdová kapalina pro hydraulické brzdové systémy starších automobilů a zemědělských strojů, určená pro lehký až středně těžký provoz v
teplotním rozmezí -40°C až 110°C.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Syntol červený
Brzdová kapalina pro hydraulické brzdové systémy starších automobilů a zemědělských strojů, určená pro lehký až středně těžký provoz v
teplotním rozmezí -40°C až 110°C.
Vzhled a vlastnosti:
Syntol červený je čirá, sytě červená kapalina bez vody, mechanických nečistot a usazenin. Směs rostlinného oleje s organickými rozpouštědly. Syntol červený má malou odpařivost, žádoucí mazivost, nevysychavost a malou hygroskopičnost.
Použití:
Syntol červený je kapalina, určená k plnění kapalinových brzd vozidel pro středně těžké provozy. Při plnění a doplňování kapaliny použijte nálevku s hustým sítkem. Při výměně těsnění a kapaliny doporučujeme celou soustavu propláchnout denaturovaným lihem a nechat důkladně vyschnout. Poté soustavu naplnit novou brzdovou kapalinou.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky - butan-1-ol
H226 Hořlavá kapalina a páry
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů