Super Sgrasso Tutto 500ml - koncentrovaný čistič a odmašťovač

bez DPH: 58 Kč

s DPH: 69 Kč

  • Výrobce: Madel
  • Katalogové číslo: 947

Koncentrovaný čistič a odmašťovač - Pulirapid Sgrasso Tutto 500ml
je vysoce kvalitní koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek

Koncentrovaný čistič a odmašťovač - Pulirapid Sgrasso Tutto 500m
je kvalitní koncentrovaný čistící a odmašťovací prostředek na silně znečistěné povrchy. Jde přitom o neagresivní prostředek.
Odmašťovací schopnosti tohoto výrobku jsou všakvyjímečné. Proto je logické jeho nasazení i pro čistění motorů a odmašťování i jiných kovových součástí strojů a zařízení.
Čistí i mastné podlahy a obklady výrobních hal. Odmašťuje, čistí do hloubky a leští povrchy také v kuchyni, koupelně i dílnách.
Můžete s ním odstranit i mastnotu ná látkách, které poté vyperete běžným způsobem.


Obsah: 500ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 Pokyny pro bezpečné zacházení:  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal uložit do tříděného odpadu.