STP - Přípravek pro dieselové motory s anti gelem 200ml

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: STP
  • Katalogové číslo: ST-55200
  • Hmotnost: 0,2 kg

STP - aditiv diesel - Přípravek pro dieselové motory s anti gelem
Přípravek proti zamrzání nafty, zlepšuje starty, udržuje palivový systém v čistém stavu.

STP aditivum do nafty - Přípravek pro dieselové motory s anti gelem
Přípravek proti zamrzání nafty, zlepšuje starty, udržuje palivový systém v čistém stavu. Šetří palivo neboť udržuje palivový systém čistý bez škodlivých usazenin. Zlepšuje startování za studena díky zvýšení cetanového čídla. Snižuje emise, korozi, kouřivost a hlučnost.

Použití: Nalijte celou lahvičku do palivové nádrže (ošetří 50-60lt paliva) po ujetí každých 2000km. Lze bezpečně používat s ostatními aditivy STP. Vhodný pro všechny dieselové motory, včetně DI, IDI a comon rail, a katalyzátory.

Obsah: 200ml

Bezpečnostní informace:  NEBEZPEČÍ
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  P501 Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.