STP - Přípravek do nafty 250ml

bez DPH: 132 Kč

s DPH: 159 Kč

  • Výrobce: STP
  • Katalogové číslo: ST-96011

STP aditivum do nafty
Přípravek do nafty udržuje dieselový palivový systém v čistém stavu, snižuje spotřebu paliva a výfukové emise. Zlepšuje výkon motoru a snižuje jeho hlučnost.

STP aditiv diesel
Přípravek do nafty udržuje dieselový palivový systém v čistém stavu, snižuje spotřebu paliva a výfukové emise. Zlepšuje výkon motoru a snižuje jeho hlučnost.

Obsah: 250ml

Bezpečnostní informace:  NEBEZPEČÍ
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  P501 Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů.