Silikon spray

bez DPH: 99 Kč

s DPH: 119 Kč

  • Výrobce: Carcos
  • Katalogové číslo: 2237

Silikonový spray

Silikonové mazivo s výbornými vlastnostmi. Tvoří průhledný, silně přilnavý film s příkladným mazacím i antikorozním efektem. 

Silikonový spray

•Spray se silikonovým přípravkem s výbornými vlastnostmi. Tvoří průhledný, silně přilnavý film s příkladným mazacím a antikorozním efektem.

• Maže a chrání např. zámky, uzávěry, kloubové spoje apod.. Zabraňuje stárnutí pryžových a plastických dílů. Zároveň jim dodává vysoký lesk.

• Lze ho použít i na střechy kabrioletů

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P403 Skladujte na dobře větraném místě. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.  P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.