Servo-servošampon 25lt

bez DPH: 1 682 Kč

s DPH: 2 035 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5655
  • Hmotnost: 31 kg

Servo Servošampon - tekutý čistící prostředek.
Výrobek v 25lt balení je pouze na objednávku a na osobní odběr
Přípravek pro strojní mytí motorových vozidel v mycích vysokotlakých přístrojích, automatech kartáčového typu a pro ruční mytí. Rozpouští všechny běžné nečistoty.

Servo Servošampon - tekutý čistící prostředek. Přípravek pro strojní mytí motorových vozidel v mycích vysokotlakých přístrojích, automatech kartáčového typu a pro ruční mytí. Rozpouští všechny běžné nečistoty.Kapalina oranžovohnědé barvy. Směs tenzidů, stabilizátorů pěny a smáčedel.
Použití:

Před použitím se ředí vodou v poměru pro automaty 1 : 1 až 1 : 10. Po
omytí karoserie Servo šamponem se povrch dokonale opláchne proudem vody a osuší jelenicí, případně konzervuje voskem.
Doporučené dávkování:
Stupeň ředění je závislý na typu přístroje a rychlosti přisávání přísady
do mycí vody. Pro ruční mytí 30 ml na 10 litrů vody.


Výrobek v 25lt balení je pouze na objednávku a na osobní odběr

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky: undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný (>5 - <15 EO)

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení : P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


 

Doporučujeme

Ventil na 25lt a 50lt barel (sud) DIN 60

  • Kat.číslo 30190

bez DPH 197 Kč

s DPH 238 Kč