Servo-Neutralizační činidlo 25lt

bez DPH: 857 Kč

s DPH: 1 036 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5640
  • Hmotnost: 32 kg

Servo Neutralizační činidlo.
Výrobek v 25lt balení je pouze na objednávku a na osobní odběr
Přípravek se používá k neutralizaci a číření vod znečištěných ropnými látkami a saponáty.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Servo Neutralizační činidlo. Přípravek se používá k neutralizaci a číření vod znečištěných ropnými látkami a saponáty. 40 % bezbarvý vodný roztok hydroxidu sodného.
Použití:
Přípravek se používá neředěný a dávkuje se prostřednictvím dávkovacího čerpadla čistírny odpadních vod.
Doporučené dávkování:
Podle pokynů výrobce ČOV.

Výrobek v 25lt balení je pouze na objednávku a na osobní odběr

Bezpečnostní informace:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky hydroxid sodný.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.