Rychlý start spray 400ml

bez DPH: 74 Kč

s DPH: 89 Kč

  • Výrobce: Carline
  • Katalogové číslo: 3663

Rychlý start spray 400ml


Vysoce kvalitní prostředek usnadňující starty určený pro všechny typy benzínových a naftových motorů, osobních i nákladních automobilů.  

Rychlý start spray 400ml

Vysoce kvalitní prostředek usnadňující starty určený pro všechny typy benzínových a naftových motorů, osobních i nákladních automobilů.  Výrazně šetří motor a baterii. Nepoškozuje katalyzátor. Obsahuje mazné částice i inhibitory rzi.. Je důležitý pro starty málo používaných motorů. Všestranné použití: od sekaček až po traktory, bagry a buldozery.

Bezpečnostní informace:
Signálná slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P405 Skladujte uzamčené.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.