Polyuretanový tmel - seam sealant těsnící a lepící hmota (černý)

bez DPH: 164 Kč

s DPH: 198 Kč

  • Katalogové číslo: 88270
  • Hmotnost: 0,4 kg

Polyuretanový tmel - seam sealant těsnící a lepící hmota (tmel)


Jednokomponentní polyuretanová rychleschnoucí těsnící/lepící hmota, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Tmel je lehce brousitelný, přelakovatelný a použitelný na kov, plasty i dřevo. 

 

Polyuretanový tmel - seam sealant těsnící a lepící hmota (tmel)


•Jednokomponentní polyuretanová těsnící/lepící hmota, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyznačuje se vynikající přilnavostí, vysokou elasticitou, objemovou stálostí, stabilitou vůči UV-záření a dokonalou přilnavostí na plechy (i lakované), železo, pryž, plasty, sklolaminát, sklo, keramiku, dřevo atd.

• Je použitelný i jako kvalitní karosářský tmel, pro spárování a podtmelování karosářských dílů, např. blatníky automobilů opatřených základním nátěrem nebo i bez nátěru.

• Hmota nestéká, po vytvrzení ji lze brousit, přelakovat všemi laky (také dvoukomponentními). Nanáší se přímo z kartuše. Nekoroduje - je elastický.

• Používá se nejen pro těsnění a tmelení spár, švů, viditelných spojů v karosárnách, dílnách pro speciální úpravy vozů (tuning), i pro pro opravy v domácnostech, ale i na na těsnění a lepení.

• Využívá se i při výrobě karavanů - busy - trucky atd.

Obsah: Kartuš 310ml - černý

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

 H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H302 Zdraví škodlivý při požití. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.