Plnič ve spreji pod lak 400ml

bez DPH: 189 Kč

s DPH: 228 Kč

  • Výrobce: Rustbreaker
  • Katalogové číslo: 88250
  • Hmotnost: 0,65 kg

Plnič - Filler vysoká plnící schopnost


Rychleschnoucí universální brousitelný plnič poskytuje ochranu před rzí i vlhkostí.

Plnič - Filler vysoká plnící schopnost


Rychleschnoucí universální brousitelný plnič poskytuje ochranu před rzí i vlhkostí. Výborný základ pro zajištění dobré přilnavosti a vytvoření neutrálního přebrousitelného podkladu. Vyniká velmi dobrými antikorozními účinky. Je přelakovatelný všemi druhy autolaků.
Jednokomponentní stříkací plnič pro vyplnění malých pórů a škrábanců po broušení. Vyznačuje se vysokou plnící schopností a rychlým zasychání

Obsah: 400ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. - prevence – pro spotřebitele i průmysl:  P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 – Zamezte vdechování par/aerosolů.  P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/obličejový štít.  P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte  P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 – Skladujte uzamčené.   P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 - Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

 EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

 Obsahuje: aceton (ES 200-662-2)