Plnič 1,3L 3:1

bez DPH: 439 Kč

s DPH: 530 Kč

  • Výrobce: Lasav
  • Katalogové číslo: 7135
  • Hmotnost: 2,14 kg

Plnič - vysoká plnící schopnost

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Plnič - vysoká plnící schopnost
Rychleschnoucí universální brousitelný plnič poskytuje ochranu před rzí i vlhkostí. Výborný základ pro zajištění dobré přilnavosti a vytvoření neutrálního přebrousitelného podkladu. Vyniká velmi dobrými antikorozními účinky. Je přelakovatelný všemi druhy autolaků.

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.