Penloc GTI 10g - dvousložkové akrylátové lepidlo

bez DPH: 239 Kč

s DPH: 288 Kč

  • Výrobce: Penloc
  • Katalogové číslo: 2585

Penloc GTI 10g - dvousložkové akrylátové lepidlo
Penloc GTI 10g. 2 - složkové akrylátové rychle schnoucí lepidlo v provedení pro přímou aplikaci bez nutnosti použíti speciální aplikační pistole.

Penloc GTI 50g - náplň dvousložkové akrylátové lepidlo
PENLOC GTI  jsou dvousložkové strukturální lepidla na bázi akrylu, umožňující objemovou polymerizaci. Nanášejí se buďto ve vrstvách, a nebo smíchané pomocí statické míchačky.

PENLOC GTI  se vyznačuje především mimořádně dobrou pevností ve střihu, odolností proti úderu a oděru, jako i teplotní odolností.

PENLOC GTI  neobsahuje žádná rozpouštědla, homogenizace není nutná.

Ačkoliv PENLOC GTI přilne i na lehce mastném povrchu, doporučuje se kvůli maximální pevnosti povrch předem očistit rozpouštědlem, nebo lehce oškrabat.

PŘÍKLADY MATERIÁLŮ, KTERÉ JE MOŽNO LEPIT PENLOC-em:

ocel, chrom, ABS, acrylike, hliník , nikl, polystral, dřevo, měď, zninek, epoxy FRP, sklo, ušlechtilá ocel, polyester, phenol FRP, kámen, mosaz, tvrdý PVC, GRP, cement/sádra

PENLOC GTI se nedoporučuje pro:
olovo, galvanizované kovy, některé kaučuky, polyolefín (polypropylen, polyetylen a jiné), penoplast, polystrol.

DOPORUČENÍ:
Na velké plochy se používá dvojitá stříkačka. Tato se drží rovně, což umožňuje vzájemné protékání obou složek. Pro lepení menších ploch se používá malá tryska s jedním vývodem. Pro dosažení objemu, rychlého spojení nebo průhledného přelepu je vhodné použít statické míchačky.


PENLOC GTI:
-  je vysoko účinné strukturální lepidlo na bázi akrylu.
-  se vyznačuje vynikající flexibilitou, vysokou účinností a dobrou tepelnou odolností.
-  lepí tvrdé neporózní materiály jako např. kovy, sklo, keramiku, tvrdé dřevo a většinu plastů.
-  tvrdne transparentně, proto je vhodné také pro opticky vysokohodnotné slepení plexiskla.
-  není třeba ředit, je vhodné také pro lepení velkých ploch.
-  je rozpustný v acetonu.

Penloc GTI se dodává ve spotřebním balení 10g (dvojitá ruční stříkačka) a 50g (určeno pro pistole) viz. obrázky.

TECHNICKÁ DATA

Viskozita při 25°C - 5000mPas  (metoda Brookfield LVT) 

Hustota při 25°C - 1,2 g/cm3  (metoda VIN 51757

Obsah pevných látek - 100%

Teplota vzplanutí  - 16C (metoda DIN 51755)

Bezpečnostní třída - AI (metoda VbF)

Lineární smrštění - 4,3%

Tuhnutí - 4-5 minut

Konečné zatvrdnutí  -  4-6hodin

Tepelná odolnost -  -30 -  +150°C

Nasákavoct - 0,3%  (metoda ASTM 570)

Teplotní roztažnost - 84x10-6/°C  (metoda ASTM-D-695)

Teplotní vodivost - 0,4w/mk  (metoda DIN 52612,BI.1)

Dielektrická konstanta  -  4,4 (10kHz)  (metoda DIN 53483)

Pevnost v tahu a střihu  -  N/mm2  (metoda ASTM-D-1002)

ST37/ST37 - 27,3

Mosaz/mosaz - 24,4

Alu/alu - 22,4

PVC/PVC -  8,4 (MB)

PMMA/PMMA - 3,5

Polyester/polyester - 3,1

 

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horké povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat  pohodlné pro dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je přítomen a snadné dělat. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.