Oživovač pneu a plastů Coyote 400ml

bez DPH: 74 Kč

s DPH: 89 Kč

  • Výrobce: Coyote
  • Katalogové číslo: 3551
  • Počet v balení: 10 ks

Oživovač pneu a plastů Coyote
Přípravek určený k ošetření pneumatik, vnějších plastů a všech pryžových částí.

Oživovač pneu a plastů Coyote
Přípravek určený k ošetření pneumatik, vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí, vrací původní vzhled, udržuje v elastickém stavu. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí. Zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. V zimním období při preventivním používání zamezuje přimrzání pryžových částí automobilu.

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
 Pokyny pro bezpečné zacházení:    P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah/obal  jako nebezpečný odpad.