Odrezovač-uvolňovač šroubů 300ml - Mastercare

Katalogová cena bez DPH: 99 Kč

Katalogová cena s DPH: 119 Kč

Akční sleva 59 %

bez DPH: 41 Kč

s DPH: 49 Kč

  • Výrobce: Interparts
  • Katalogové číslo: 2239
  • Hmotnost: 0,4 kg

Odrezovač-uvolňovač šroubů 300ml - Mastercare
Uvolňuje zadřené a zarezlé matice a čepy ...........

Odrezovač-uvolňovač šroubů 300ml - Mastercare

Uvolňuje zadřené a zarezlé matice a čepy. K čištění a mazání špatně pohyblivých mechanických spojení. Odstraňuje vrzání. Chrání kovy před korozí a konzervuje.

Obsah: 300ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.