Nigrin mazivo na řetězy motocyklu 400ml

bez DPH: 164 Kč

s DPH: 198 Kč

  • Výrobce: Nigrin
  • Katalogové číslo: 2693

Nigrin mazivo na řetězy motocyklu 400mll
NIGRIN Bike line mazivo řetězů vyvinutý speciálně pro motocykly....

Nigrin mazivo na řetězy motocyklu 400mll
NIGRIN Bike line mazivo řetězů vyvinutý speciálně pro motocykly.
Maže všechny O a X kroužky poháněného řetězu a chrání před opotřebením a korozí.

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ


H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.