Nigrin čistič řetězů motocyklu 500ml

bez DPH: 123 Kč

s DPH: 148 Kč

  • Výrobce: Nigrin
  • Katalogové číslo: 2692

Nigrin čistič řetězů motocyklu 500ml
NIGRIN Bike line čistič řetězů vyvinutý speciálně pro motocykly....

Nigrin čistič řetězů motocyklu 500ml
NIGRIN Bike line čistič řetězů vyvinutý speciálně pro motocykly.
Čistí dokonale O a X kroužky poháněného řetězu. Pravidelným používáním výrazně prodloužíme jeho životnost a zabráníme jeho předčasnému opotřebení.

Obsah: 500ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.