Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40°C 3lt

bez DPH: 74 Kč

s DPH: 89 Kč

  • Výrobce: Carline
  • Katalogové číslo: 3592

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40°C  3lt

Osvědčená čisticí mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40°C  3lt

Osvědčená čisticí mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů
motorových vozidel. Chrání zařízení ostřikovačů před korozí. Kapalinu
řeďte na požadovanou mrazuvzdornost demineralizovanou nebo destilovanou vodou.
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů Carline je čirá kapalina modrého zbarvení.


Použití:
K přípravě mrazuvzdorné kapaliny do omyvačů skel motorových vozidel.  Všechny ostřikovače Carline dokonale odstraňují nečistoty a zanechávají čisté sklo. Chrání materiál ostřikovačů před korozí.

Případné ředění:

2 díl nemrznoucí kapaliny  :     1díl vody    =    -26°C

1 díl nemrznoucí kapaliny  :     1díl vody    =    -15°C

1 díl nemrznoucí kapaliny  :     2 díl vody    =    -7°C

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

Nebezpečné látky - Ethanol; Propan-2-ol.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337-313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad.