Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C 1lt

bez DPH: 20 Kč

s DPH: 24 Kč

  • Výrobce: Carline
  • Katalogové číslo: 3594

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C  1lt

Osvědčená čisticí mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C  1lt

Osvědčená čisticí mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů
motorových vozidel. Chrání zařízení ostřikovačů před korozí. Kapalinu
řeďte na požadovanou mrazuvzdornost demineralizovanou nebo destilovanou vodou.
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů Carline je čirá kapalina modrého zbarvení.


Použití:
K přípravě mrazuvzdorné kapaliny do omyvačů skel motorových vozidel. Používá se na ředění nebo neředěný -20 °C. Všechny ostřikovače Carline dokonale odstraňují nečistoty a zanechávají čisté sklo. Chrání materiál ostřikovačů před korozí.

Případné ředění:

2 díl nemrznoucí kapaliny  :     1díl vody    =    -10°C

1 díl nemrznoucí kapaliny  :     1díl vody    =    -5°C

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

Nebezpečné látky - Ethanol; Propan-2-ol.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.   P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.   P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad.