Mega Tank epoxydové lepidlo na nádrže 28g

bez DPH: 81 Kč

s DPH: 98 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 2645
  • Hmotnost: 0,04 kg

Mega Tank epoxydové lepidlo na nádrže 28g

Průmyslový epoxydový tmel pro okamžité opravy palivových nádrží, chladičů a dalších prvků bez demontáže. Okamžitě zacelí všechny typy děr, trhlin a prasklin. Odolný vůči vodě, čistícím prostředkům a provozním kapalinám, jako jsou benzín, oleje, chladící kapaliny a maziva. Teplotní odolnost po vytvrzení až do 121°C.

Mega Tank epoxydové lepidlo na nádrže 28g

Průmyslový epoxydový tmel pro okamžité opravy palivových nádrží, chladičů a dalších prvků bez demontáže. Okamžitě zacelí všechny typy děr, trhlin a prasklin. Odolný vůči vodě, čistícím prostředkům a provozním kapalinám, jako jsou benzín, oleje, chladící kapaliny a maziva. Teplotní odolnost po vytvrzení až do 121°C.

Obsah: 28g

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P403 Skladujte na dobře větraném místě. P404 Skladujte v uzavřeném obalu. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místími předpisy.