Mafra Killer odstraňovač hmyzu a pryskyřice 500ml

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: Mafra
  • Katalogové číslo: MF-H0407
  • Hmotnost: 0,55 kg

Mafra Killer odstraňovač hmyzu a pryskyřice 500ml
Prostředek rychle rozpouští a ostraňuje všechny stopy hmyzu, i ty nejodolnější. Zároveň důkladně odstraní všechny druhy nečistot z karosérie, jako pryskyřici a biologické zbytky hmyzu.

Mafra Killer odstraňovač hmyzu a pryskyřice 500ml
Prostředek rychle rozpouští a ostraňuje všechny stopy hmyzu, i ty nejodolnější.
Zároveň důkladně odstraní všechny druhy nečistot z karosérie, jako pryskyřici a biologické zbytky hmyzu.
Nepoškozuje lak a to ani citlivé části karosérie.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.