LOXEAL AC5200 akrylové lepidlo 50ml

bez DPH: 495 Kč

s DPH: 598 Kč

  • Výrobce: Loxeal
  • Katalogové číslo: 2510
  • Hmotnost: 0,3 kg

LOXEAL AC5200 akrylové lepidlo 50ml

Novinka na trhu - Loxeal AC5200 je dvousložkové akrylové lepidlo. Rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Vytváří spoje s vysokou pevností ve smyku, odlupu, rázu a vysokou chemickou odolností. Jeho použití je ideální pro lepení různých materiálů včetně kovů, plastů, kompozitů, keramiky a dřeva. Loxeal AC5002 je také vysoce odolný vůči teplotním a tepelným otřesům. Je dodáváno v dvoukomorové kartuši se směšovací tryskou nebo může být použito složka na složku bez míchací trysky. Loxeal AC5002 je svými vlastnostmi plnohodnotnou náhradou Penlocu GTI.  

LOXEAL AC5200 akrylové lepidlo 50ml

Loxeal AC5200 je dvousložkové akrylové lepidlo. Rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Vytváří spoje s vysokou pevností ve smyku, odlupu, rázu a vysokou chemickou odolností. Jeho použití je ideální pro lepení různých materiálů včetně kovů, plastů, kompozitů, keramiky a dřeva. Loxeal AC5002 je také vysoce odolný vůči teplotním a tepelným otřesům. Je dodáváno v dvoukomorové kartuši se směšovací tryskou nebo může být použito složka na složku bez míchací trysky. Loxeal AC5002 je svými vlastnostmi plnohodnotnou náhradou Penlocu GTI.  

Fyzikální vlastnosti:

Část:                                        A                    B

Složení:                               Methyl            Methyl
                                        Metakrylát    Metakrylát
Barva:                                  růžová           zelená
Viskozita (+25°C-Pas)          1-7                  1-7
Specifická hmotnost (g/ml):    1,1                  1,0   
Poměr míchání:                                 1:1
Maximální mezera:                             0,5 mm

Skladovatelnost: 1 rok v neotevřených obalech při +2°C / +7°C

Vlastnosti vytvrzování při +25°C (typické)


Použitelnost / dpba zpracování:                                     3 minuty 
Doba vytvrzování:                                                       25 minut
Doba úplného vytvrzení:                                               24 hodin
Odlupovací síla (ISO 4578):                                      280N / 25mm
Pevnost Shore D:                                                         80
Pevnost ve smyku ( při 25°C na oceli ISO 4587):    25N/mm2
Teplotní rozsah:                                                     -40°C / +120°C

Přilnavost na různé podklady - Pevnost ve smyku:

Hliník                                                                        27N/mm2
Uhlíkové vlákno                                                         13N/mm2
Epoxy                                                                        6N/mm2
ABS                                                                           6N/mm2
PVC                                                                          8N/mm2
PMMA                                                                      4N/mm2 

Dodatečné informace:

Tento výrobek se nedoporučuje používat v kontaktu se silnými oxidačními materiály. Tento výrobek může ovlivnit některé termoplasty a uživatelé musí zkontrolovat kompatibiltu s těmito substráty.

   

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH205 obsahuje epoxidové složky, může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: METHYL METHAAKRYLAT, 2-HYDROXYETHYL, METHAKRYLAT, KYSELINA METHAKRYLOVA, EPOXIDOVA PRYSKYŔICE Z BIFENOLU, A EPICHLORHYDRINU (PRÚMÉRNÁ MOLEKULOVA HM. 700)FENYL-PROPAN-2-YL ).HYDROPEROXID.. P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu, práškový přístroj. P391 Uniklý produkt seberte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy

   

 

 

loxeal_ac5200_aloxeal_ac5200_a