Loxeal 89-51 75ml - anaerobní lepidlo na fixaci ložisek, hřídelí

bez DPH: 810 Kč

s DPH: 980 Kč

  • Výrobce: Loxeal
  • Katalogové číslo: 2546
  • Hmotnost: 0,12 kg

Loxeal 89-51 anaerobní lepidlo na fixaci ložisek, hřídelí
Pastovitá hmota k fixaci a obnovení použitých hřídelí a
závitů.

Loxeal 89-51 anaerobní lepidlo na fixaci ložisek, hřídelí

Lepidlo na bázi vsoce viskózní pasty stříbrné barvy, které se používá pro opravy opotřebovaných ploch a pro obnovení tolerančních polí lícovaných spojů. Možné aplikace jsou opravy opotřebených hřídelí a pouzder, různé opravy poškozených ložiskových těles, opravy vymačkaných drážek pro pera nebo klíny, opravy poškozených závitových částí. Odolává vlivu vysokých teplot, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemikáliím.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TŘÍDA PEVNOSTI - 3
ZÁVITOVÉ SPOJE -2"
PRO MAX. MEZERU - 0,30mm
VISKOZITA 25°C mPa.s  BROOK FIELD - 150000-900000 LT
BARVA - stříbrná

VYTVRZENÍ - rukou neodělitelné za 15-30 min./ plně funkční za 3-6 hod.
TOČIVÝ MOMENT ZÁVITOVÝCH ČÁSTÍ Nm. -moment lomu lepených částí 35-45 / moment nezbytný k dalšímu otáčení 10-20
TL. PEVNOST VE SMYKU SPOJZENÝCH ČÁSTÍ N/mm2 - 25-30
TEPLOTNÍ ROZSAH °C -   -55+150;

Vysvětlivky:

Třída pevnosti (DIN 30661):
1 - nízká pevnost - lehce rozebíratelné
2 - střední pevnost - běžně rozebíratelné
3 – vysoká pevnost – nerozebíratelné (těžko rozebíratelné)

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

Barva:
F = florescenční při modrém světle

Obsah: 75ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293 , 224915402