Loxeal 85-21 50ml - anaerobní lepidlo na fixaci ložisek a hřídelí

bez DPH: 412 Kč

s DPH: 498 Kč

  • Výrobce: Loxeal
  • Katalogové číslo: 2515
  • Hmotnost: 0,08 kg

Loxeal 85-21 50ml anaerobní lepidlo na zajištění ložisek a hřídelí.

Vynikající lepidlo určené k extrémně silnému spojení ložisek, čepů, vložek, řemenic a pod..

Loxeal 85-21 50ml anaerobní lepidlo na zajištění ložisek a hřídelí.

Vynikající lepidlo určené k extrémně silnému zapasování ložisek, pouzder, ozubených kol, klínů, vložek, řemenic, čepů a válcových spojů. Zvyšuje pevnost lisovaných spojů, umožňuje použití kluzných částí místo meziložisek i použití dílů s vyššími výrobními tolerancemi. Znemožňuje pootočení, uvolnění a korozi. Výborná těsnost proti úniku kapalin.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TŘÍDA PEVNOSTI  -  3
ZÁVITOVÉ SPOJE -  M36 1/2"
PRO MAX MEZERU -  0,15 mm
VISKOZITA 25°C mPa.s  BROOK FIELD - 2500 LT
BARVA - zelená/F
VYTVRZENÍ -  rukou neodělitelné za 2-5 min./ plně funkční za 1-3 hod.
TOČIVÝ MOMENT ZÁVITOVÝCH ČÁSTÍ Nm. -  moment lomu lepených částí 33-45 / moment nezbytný k dalšímu otáčení 55-70
TL. PEVNOST VE SMYKU SPOJZENÝCH ČÁSTÍ N/mm2 - 25-30
TEPLOTNÍ ROZSAH °C -  -55+150 

Vysvětlivky:

Třída pevnosti (DIN 30661):
1 - nízká pevnost - lehce rozebíratelné
2 - střední pevnost - běžně rozebíratelné
3 – vysoká pevnost – nerozebíratelné (těžko rozebíratelné)

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

Barva:
F = florescenční při modrém světle

Obsah: 50ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,   jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501  Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určené obcí  P261  Zamezte vdechování par/aerosolů P264  Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující   dýchání. P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel.    224919293 , 224915402 P333+P313  Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený