Lockfix GM 85 dvousložkové epoxidové lepidlo

bez DPH: 148 Kč

s DPH: 178 Kč

  • Výrobce: Cartell
  • Katalogové číslo: 4553
  • Hmotnost: 0,5 kg

Lockfix GM 85 dvousložkové epoxidové lepidlo

Dvousložkový epoxidový tmel (tekutý kov) na opravy prasklin, armatur, potrubí, čerpadel a stržených závitů.

Lockfix GM 85 dvousložkové epoxidové lepidlo

Dvousložkový epoxidový tmel (tekutý kov) na opravy prasklin, armatur, potrubí, čerpadel a stržených závitů.

Zachovává barvu kovu - litina, nemusí se brousit, velmi jemná struktura. Dobře izoluje a zabraňuje korozi. Po vytvrzení lze dobře opracovávat - brousit, vrtat, frézovat.


Obsah: 24ml

Bezpečnostní informace:

H315 Dráždí kůži. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.