Lihový přípravek 25lt

Katalogová cena bez DPH: 1 210 Kč

Katalogová cena s DPH: 1 464 Kč

Akční sleva 12 %

bez DPH: 1 067 Kč

s DPH: 1 290 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 6162
  • Hmotnost: 27 kg

Lihový přípravek 25lt

Lihový přípravek je bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem.

Lihový přípravek 25lt

Lihový přípravek je bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem.


Použití:
Používá se pro technické účely, do lihových vařičů, na ředění lihových barev a čištění. V zimním období do brzdové soustavy nákladních automobilů a autobusů proti zamrzání v závislosti na doporučení výrobce automobilu.

Obsah: 25lt

Bezpečnostní informace: 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+ P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501  Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad.