Lak bezbarvý akrylový lesk sprej 400ml

bez DPH: 99 Kč

s DPH: 119 Kč

  • Výrobce: Germany
  • Katalogové číslo: 3885
  • Hmotnost: 0,41 kg

Lak bezbarvý akrylový lesk sprej 400ml

Bezbarvý akrylový lak s leskem jedinečně zvyšuje odolnost krycích barev. Neloupe se, nežloutne a nestárne. Může být použit na podkladech, jako je kov nebo dřevo. Vynikající pro starý stylový nábytek, kutilské práce, modely, sportovní a rybářské potřeby atd..   

Lak bezbarvý akrylový lesk sprej 400ml

Bezbarvý akrylový lak s leskem jedinečně zvyšuje odolnost krycích barev. Neloupe se, nežloutne a nestárne. Může být použit na podkladech, jako je kov nebo dřevo. Vynikající pro starý stylový nábytek, kutilské práce, modely, sportovní a rybářské potřeby atd.. Vydatný, rychle schnoucí, nestékající po nastříkání. Pro vnitřní i venkovní nátěry. V každém okamžiku sám sebou přestříkatelný.     

Obsah: 400ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336  Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.