K2 - Zinkový spray 400ml

bez DPH: 178 Kč

s DPH: 215 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 2686
  • Hmotnost: 0,38 kg

K2 - Zinkový spray 400ml
•Zinkový nástřik, který se používá jako vynikající ochrana kovu proti korozi a působení soli.

K2 - Zinkový spray 400ml

•Zinkový nástřik, který se používá jako vynikající ochrana kovu proti korozi a působení soli. Čas schnutí je velmi krátký (15-20 minut) a poté už může být přelakován.

• Před použitím se sprej dobře protřepe.

• Stříká se na čistý a suchý povrch ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Vyrábí se ve dvou modifikacích a to jako "lehký a těžký".

Spray: 400ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.