K2-Roton čistič disků kol 700ml

bez DPH: 131 Kč

s DPH: 158 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 3676
  • Hmotnost: 0,9 kg

K2-Roton čistič disků kol 700ml

K2 ROTON  čistič disků velkolepě odstraňuje veškeré přetrvávající nečistoty, včetně usazenin z brzdových destiček a silničních nečistot, což vede k zbarvení aplikované kapaliny v červené (krvácení).  Čistící procesy s tekutinou jsou rychlé, účinné a efektivní a nevyžadují žádnou námahu.   Nečistota je odstraněna bez rizika poškrábání vyčištěného povrchu.


K2-Roton čistič disků kol 700ml

K2 ROTON  čistič disků velkolepě odstraňuje veškeré přetrvávající nečistoty, včetně usazenin z brzdových destiček a silničních nečistot, což vede k zbarvení aplikované kapaliny v červené (krvácení).  Čistící procesy s tekutinou jsou rychlé, účinné a efektivní a nevyžadují žádnou námahu.   Nečistota je odstraněna bez rizika poškrábání vyčištěného povrchu.


Obsah: 700ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.