Fridex G Plus 1lt

bez DPH: 115 Kč

s DPH: 139 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5290

Fridex G Plus 1lt
Speciální koncentrovaná chladící kapalina na bázi ethylenglykolu.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Fridex G Plus 1lt
Speciální koncentrovaná chladící kapalina na bázi ethylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladícího systému. Výměnná lhůta 5 let (podle doporučení výrobce motorového vozidla). Vyhovuje normě VW TL 774 D. Označována též jako G12.

Obsah: 1lt

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky - ethylenglykol
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře  P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů