Eurospray - Body Wax 1lt

bez DPH: 206 Kč

s DPH: 249 Kč

  • Výrobce: Colorit
  • Katalogové číslo: 2604
  • Hmotnost: 0,96 kg

Eurospray - Body Wax 1lt
Ochranný voskový nástřik

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Eurospray - Body Wax 1lt
* Ochranný voskový nástřik
* Vysoce účinný, jednokomponentní přípravek pro antikorozní ochranu karosérií.
* Zaručuje dokonalou přilnavost a to i na PVC, gumu a bitumenů.
* Výborně chrání před korozí, dobře odolává soli, vlhkosti,olejům..
* Současně tvoří zvukovou izolační vrstvu

Balení: 1lt

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.