Epoxydové lepidlo Lepox Metal

bez DPH: 379 Kč

s DPH: 458 Kč

  • Výrobce: Lach-Ner
  • Katalogové číslo: 1845
  • Hmotnost: 0,25 kg

Epoxydové lepidlo Lepox Metal


Použití: Při opravách karoserií, chladičů, prasklých motorových bloků a van. Lepox Metal je vhodný i pro opravy ústředního topení, utěsňování nádrží a potrubí, apod. Předností je, že směšovací poměr 2 : 1 je objemový i váhový s tolerancí ± 10%. Další předností pak možnost aplikace v tenkých i silnějších vrstvách při teplotě prostředí již od + 5 °C.

Epoxydové lepidlo Lepox Metal

Použití: Při opravách karoserií, chladičů, prasklých motorových bloků a van. Lepox Metal je vhodný i pro opravy ústředního topení, utěsňování nádrží a potrubí, apod. Předností je, že směšovací poměr 2 : 1 je objemový i váhový s tolerancí ± 10%. Další předností pak možnost aplikace v tenkých i silnějších vrstvách při teplotě prostředí již od + 5 °C.

Lepící tmel se dále používá ve všech odvětvích strojírenství, ve stavebnictví ale i v domácnostech a při různých zájmových činnostech. Lepícím tmelem Lepox Metal lze lepit a tmelit kovy, dřevo, keramiku, sklo, beton a některé druhy plastických hmot. Dobře se uplatní ve slévárenství při opravách vad odlitků ze šedé litiny, ve stavebnictví pro spojování kovových prvků s betonem, autoservis

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.