Dvousložkové lepidlo na plasty - Plastic Doctor 28g

bez DPH: 96 Kč

s DPH: 115 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 4431
  • Hmotnost: 0,2 kg

Dvousložkové lepidlo na plasty - Plastic Doctor 28g barva černá


Rychle nastavitelné dvousložkové lepidlo určené pro trvalé lepení různých plastových materiálů, kovových dílů, keramiky, porcelánu, skelného vlákna, skla, PVC, kůže, dřeva a mnoha dalších povrchů. Odolné vůči vodě. Dokonalé vyplňuje mezery. Smíchaný produkt zůstane funkční pouze po dobu 3 minut. Spojuje za 10 minut, lepí do 2 hodin, maximální síla spoje je dosažena po 24 hodinách. Plně vytvrzené má tepelnou odolnost v rozsahu -40 až 121 °C.

Dvousložkové lepidlo na plasty - Plastic Doctor 28g barva černá


Rychle nastavitelné dvousložkové lepidlo určené pro trvalé lepení různých plastových materiálů, kovových dílů, keramiky, porcelánu, skelného vlákna, skla, PVC, kůže, dřeva a mnoha dalších povrchů. Odolné vůči vodě. Dokonalé vyplňuje mezery. Smíchaný produkt zůstane funkční pouze po dobu 3 minut. Spojuje za 10 minut, lepí do 2 hodin, maximální síla spoje je dosažena po 24 hodinách. Plně vytvrzené má tepelnou odolnost v rozsahu -40 až 121 °C.

Poznámka: Nízká teplota prodlužuje dobu tvrdnutí. Nedoporučuje se pro polyetylenové a polypropylenové plasty. Uzávěr ukládejte vždy stejným způsobem, abyste zabránili míchání součástí. Uchovávejte ve svislé poloze se špičkami vzhůru.

Návod na použití:
Lepené povrchy by měly být čisté, suché a zdrsněné pro lepší přilnavost. Vyjměte kryt zásobníku umístěný v pístu. Nasměrujte hroty ze strany při otevírání, připravte míchací misku a odlomte špičku, nebo ji odřízněte nožem. K smíchání složek použijte plastový blistr nebo čistou lepenku, vždy používejte čisté nekovové míchátko. Po důkladném promíchání vznikne jednolitá směs. Smíchaný produkt naneste na oba lepené povrchy a použijte svorkou, pásku nebo závaží. Okamžitě odstraňte přebytek lepidla. Abyste odstranili přebytek lepidla před vytvrzením, použijte odstraňovač na bázi acetonu. U stříkačky utřete hroty a pevně přiložte uzávěr.

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  H226 Hořlavá kapalina a páry

Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.