Čistič motocyklu MOTUL E2 MOTO WASH 1lt

bez DPH: 230 Kč

s DPH: 278 Kč

  • Výrobce: Motul
  • Katalogové číslo: 4542
  • Hmotnost: 1,01 kg

Čistič motocyklu MOTUL E2 MOTO WASH 1lt

MOTUL Moto Wash je výkonný biologicky odbouratelný* čistič a odmašťovač pro celý motocykl, včetně plastových a kovových dílů, laku a pryže. Kompletně vyčistí největší nečistoty a nánosy bez zanechání stop.

Čistič motocyklu MOTUL E2 MOTO WASH 1lt

MOTUL Moto Wash je výkonný biologicky odbouratelný* čistič a odmašťovač pro celý motocykl, včetně plastových a kovových dílů, laku a pryže. Kompletně vyčistí největší nečistoty a nánosy bez zanechání stop. Zanechává korozi odolný film pro ochranu laku a kovových komponentů. Opláchněte povrch a poté postříkejte kompletně celý motocykl. Nechte působit cca 2 minuty a poté setřete houbou a opláchněte (místo houby doporučujeme tlakově opláchnout, nehrozí ryziko poškrábání zbytky nečistot).

 Kompletně spláchněte vodou a počkejte dokud přípravek neuschne. Nepoužívejte Moto Wash na slunci nebo na horkém povrchu. *Biologicky odbouratelné do 23 dnů z 99% (vnitřně a beze zbytku biologicky odbouratelné), podle metody OECD 302B. 


Bezpečnostní informace:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Identifikátory výrobku : EC / OCTAN-1-OL, ETHOXYLATED EC 200-573-9 TETRASODIUM ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE Doplňující označení : EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti :

 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení -

 Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence : P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.