Čistič helmy MOTUL M1 HELMET & VISOR CLEAN

bez DPH: 107 Kč

s DPH: 129 Kč

  • Výrobce: Motul
  • Katalogové číslo: 4543
  • Hmotnost: 0,247 kg

Čistič helmy MOTUL M1 HELMET & VISOR CLEAN

MOTUL Helmet & Visor Clean čistí vnějšek přilby a hledí bez zanechání stop. Odstraňuje hmyz. Neutrální, neagresivní a nekorozivní složení efektivně odstraňující mastnou nebo suchou špínu bez poškození povrchu přilby. Vhodné pro všechny přilby a všechny druhy hledí. Naneste na vnějšek přilby a na hledí. Chvíli počkejte a poté setřete měkkou, čistou textilií. 

Čistič helmy MOTUL M1 HELMET & VISOR CLEAN

MOTUL Helmet & Visor Clean čistí vnějšek přilby a hledí bez zanechání stop. Odstraňuje hmyz. Neutrální, neagresivní a nekorozivní složení efektivně odstraňující mastnou nebo suchou špínu bez poškození povrchu přilby. Vhodné pro všechny přilby a všechny druhy hledí. Naneste na vnějšek přilby a na hledí. Chvíli počkejte a poté setřete měkkou, čistou textilií. 

Obsah: 250ml

 

Bezpečnostní informace:

Signální slovo : VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti :

H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení -

 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.