Carlan čistič motorů 500ml

bez DPH: 58 Kč

s DPH: 69 Kč

  • Výrobce: Carlan
  • Katalogové číslo: 110081
  • Hmotnost: 0,55 kg

Carlan čistič motorů
je vysoce kvalitní průmyslový čistící a odmašťovací prostředek

Carlan čistič motorů
je vysoce kvalitní průmyslový čistící a odmašťovací prostředek na silně znečistěné motory. Odmašťovací schopnosti tohoto výrobku jsou vyjímečné. Proto je logické jeho nasazení pro čistění motorů a odmašťování i jiných kovových součástí strojů a zařízení. Čistí i mastné podlahy a obklady výrobních hal.
Dávkování:
Pro mytí motorů silně znečistěných se používá neředěný. Pro běžné znečistění je možné ředit 1:1 - 1:2 s vodou pro čištění podlah atd. je možno používat ředěný 1:10 -1:20 s vodou.
Použítí:
Prostředek se nanese na znečistěný povrch, rozetře se a po několika minutách spláchne vodou.

Na některých slitinách hliníku může dojít ke zmatnění povrchu, proto před použitím vyzkoušejte na malém místě!

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí., P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., P405 Skladujte uzamčené.