Brusná pasta na lak 150 ml

bez DPH: 74 Kč

s DPH: 89 Kč

  • Výrobce: Lasav
  • Katalogové číslo: 7035
  • Hmotnost: 0,24 kg

Brusná pasta na lak.
Postředek na opravu laku auta, motocyklu, lodí apod..

Brusná pasta na lak.

Brusná pasta na lak - postředek na opravu laku auta, motocyklu, lodí apod..
Broušení za sucha. Odstraní škrábance, přechody laku, "pomeranč".
Dobrá aplikace a stejně dobrý výsledek.

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. P501 Odstraňte obsah/obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.