Brunox Turbo power click spray 500ml

bez DPH: 157 Kč

s DPH: 189 Kč

  • Výrobce: Brunox AG
  • Katalogové číslo: 5562

Brunox Turbo power click spray 500ml  - víceúčelový prostředek

Brunox Turbo power click spray 500ml  - víceúčelový prostředek
Použití: při ochraně, čištění, opravách, výrobě, skladování a dopravě pro stroje, nářadí , polotovary a výrobky, vozidla, zařízení a elektrické přístroje všeho druhu.
Působí jako :
1. mazací prostředek- dlouhodobý mazací prostředek na bázi uhlovodanů
2. rozpouštěč rzi- uvolňovač šroubů/ vzlínavý olej - multikomponentní mazací olej schopný vniknout do nejjemnějších vlasových trhlin a během chvilky uvolní zatuhlé a zarezivělé šrouby.
3. ochrana proti rzi- konzervace dutin -průhledný,neviditelný , ochranný film odpuzující vlhkost a nečistoty ( 6 měsíců)
4. čistící prostředek- minerální i organické nečistoty ( asfalt, zbytky lepidla, prach brzdových obložení), rozpouští pozůstatky střelného prachu, tombaku a mědi na zbraních, chrání hliník, měď, mosaz, galvanicky ošetřené kovy stejně jako nerezovou ocel, neutralizuje pot
5. kontaktní sprej- zamezuje vlhnutí kontaktů ( malé povrchové pnutí), velmi vysoká odolnost proti průrazu ( 45 kV/cm) dovoluje použití také u velmi citlivých ( vysoko-impedančních obvodů)
Neobsahuje silikon, teflon ani grafit, nepoškozuje kůži, lak, dřevo, gumu, umělé hmoty a tkaniny. Obsahuje pouze 3 % hnací látky - 97 % obsahu tvoří účinná látka. Má zápalnou teplotu 78 °C.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.